ویکیای اسلام
Advertisement

سوره تحریم سوره ۶۶ از قرآن است و ۱۲ آیه دارد.

الگو:Wikireadr

Advertisement