ویکیای اسلام
Advertisement

تفسیر اجتهادی نوعی از تفسیر قرآن است.

مشخصات تفسیر اجتهادی[]

 • تدبر و تفکر در آیات قرآن و رسیدن به درک معانی ومقاصد آن
 • استفاده از روایات تفسیری (روایات جنبه ارشادی دارند)
 • روایات در ذیل آیات به عنوان یکی از مقدمات ضروری، در توضیح معانی آیات

مفسر باید در همه شرائط تفسیر ممارست کافی داسته باشد.

 • مفسر باید از تحمیل رأی به دسات آ/ده از غیر قرآن به آیات وتطبیق آن با مطالبی که مناسبت لفظی ومعنوی با آیه ندارد، بپرهیزد.

دلایل تفسیر اجتهادی[]

اندیشمندان علوم قرآنی دلایلی برای اثبات صحت تفسیر اجتهادی ذکر می‌نمایند

دلایل قرآنی تفسر اجتهادی[]

 • آیاتی که زیان قرآن را آشکار و قابل فهم معرفی مینماید،
 • آیاتی که قرآن را هدایت، فرقان و مبین معرفی میکند.
 • آیاتی که مردم را به تدبر و تعقل در قرآن فرامیخواند.
 • آیات تحدی

دلایل روایی تفسیر اجتهادی[]

 • روایات بزرگداشت قرآن
 • روایاتی که قرآن را مقیاس سنجش صحت سنت و حدیث ذکر می نماید.
 • استدلالات ائمه به آیات قرآن در روایات
 • ارجاع به قرآن
 • روایات در مورد عدم مبهم بودن قرآن

دلایلا عقلی تفسیر اجتهادی[]

 • سیره اهل شریعت
 • بنای عاقلان
 • اجتهاد ضرورت خاتمیت

برخى از تفاسير مشهور اجتهادى[]

 • تفسير مجمع البيان شیخ طبرسی
 • تفسير تبيان شیخ طوسی
 • تفسير فخر رازى فخر الدين رازى
 • تفسير روض الجنان وروح الجنان ابوالفتح رازى

منابع[]

عباسعلی عمید زنجانی، مبانی وروشهای تفسیر قرآنالگو:Wikireadr

Advertisement