ویکیای اسلام
Advertisement

سوره روم سوره ۳۰ از قرآن است و ۶۰ آیه دارد.

Advertisement