ویکیای اسلام
Advertisement


سوره زخرف سوره ۴۳ از قرآن است و ۸۹ آیه دارد.


منابع[]







الگو:Wikireadr

Advertisement