ویکیای اسلام
Advertisement


سوره شوری سوره ۴۲ از قرآن است و ۵۳ آیه دارد.

منابع[]الگو:Wikireadr

Advertisement