ویکیای اسلام
Advertisement

فهرست سوره‌های قرآن:

ردیف نام سوره شمار آیه‌ها ترتیب نزول
۱ فاتحه ۷ ۱
۲ بقره ۲۸۶ ۹۱
۳ آل عمران ۲۰۰ ۹۵
۴ نساء ۱۷۶ ۹۹
۵ مائده ۱۲۰ ۱۱۴
۶ انعام ۱۶۵ ۵۸
۷ اعراف ۲۰۶ ۴۱
۸ انفال ۷۵ ۹۴
۹ توبه ۱۲۹ ۱۱۳
۱۰ یونس ۱۰۹ ۵۴
۱۱ هود ۱۲۳ ۵۵
۱۲ یوسف ۱۱۱ ۵۶
۱۳ الرعد ۴۳ ۷۷
۱۴ ابراهیم ۵۲ ۷۴
۱۵ حجر ۹۹ ۵۷
۱۶ نحل ۱۲۸ ۷۲
۱۷ اسراء ۱۱۱
۱۸ کهف ۱۱۰
۱۹ مریم ۹۸
۲۰ طه ۱۳۵
۲۱ انبیاء ۱۱۲
۲۲ حج ۷۸
۲۳ مؤمنون ۱۱۸
۲۴ نور ۶۴
۲۵ فرقان ۷۷
۲۶ شعراء ۲۲۷
۲۷ نمل ۹۳
۲۸ قصص ۸۸
۲۹ عنکبوت ۶۹
۳۰ روم ۶۰
۳۱ لقمان ۳۴
۳۲ سجدة ۳۰
۳۳ احزاب ۷۳
۳۴ سبأ ۵۴
۳۵ فاطر ۴۵
۳۶ یس ۸۳
۳۷ صافات ۱۸۲
۳۸ ص ۸۸
۳۹ زمر ۷۵
۴۰ غافر ۸۵
۴۱ فصلت ۵۴
۴۲ شوری ۵۳
۴۳ زخرف ۸۹
۴۴ دخان ۵۹
۴۵ جاثیة ۳۷
۴۶ احقاف ۳۵
۴۷ محمد ۳۸
۴۸ فتح ۲۹
۴۹ حجرات ۱۸
۵۰ ق ۴۵
۵۱ ذاریات ۶۰
۵۲ طور ۴۹
۵۳ نجم ۶۲
۵۴ قمر ۵۵
۵۵ الرحمن ۷۸
۵۶ واقعه ۹۶
۵۷ حدید ۲۹
ردیف نام سوره شمار آیه‌ها ترتیب نزول
۵۸ مجادله ۲۲
۵۹ حَشر ۲۴
۶۰ ممتحنه ۱۳
۶۱ صف ۱۴
۶۲ جمعه ۱۱
۶۳ منافقون ۱۱
۶۴ تغابن ۱۸
۶۵ طلاق ۱۲
۶۶ تحریم ۱۲
۶۷ ملک ۳۰
۶۸ قلم ۵۲
۶۹ حاقه ۵۲
۷۰ معارج ۴۴
۷۱ نوح ۲۸
۷۲ جن ۲۸
۷۳ مزمل ۲۰
۷۴ مدثر ۵۶
۷۵ قیامه ۴۰
۷۶ انسان ۳۱
۷۷ مرسلات ۵۰
۷۸ نبأ ۴۰
۷۹ نازعات ۴۶
۸۰ عبس ۴۲
۸۱ تکویر ۲۹
۸۲ انفطار ۱۹
۸۳ مطففین ۳۶
۸۴ انشقاق ۲۵
۸۵ بروج ۲۲
۸۶ طارق ۱۷
۸۷ اعلی ۱۹
۸۸ غاشیه ۲۶
۸۹ فجر ۳۰
۹۰ بلد ۲۰
۹۱ شمس ۱۵
۹۲ لیل ۲۱
۹۳ ضحی ۱۱
۹۴ شرح ۸
۹۵ تین ۸
۹۶ علق ۱۹
۹۷ قدر ۵
۹۸ بینه ۸
۹۹ زلزله‌ ۸
۱۰۰ عادیات ۱۱
۱۰۱ قارعة ۱۱
۱۰۲ تکاثر ۸
۱۰۳ عصر ۳
۱۰۴ همزه ۹
۱۰۵ فیل ۵
۱۰۶ قریش ۴
۱۰۷ ماعون ۷
۱۰۸ کوثر ۳
۱۰۹ کافرون ۶
۱۱۰ نصر ۳
۱۱۱ مسد ۵
۱۱۲ اخلاص ۴
۱۱۳ فلق ۵
۱۱۴ ناس ۶

جستارهای وابسته[]

Advertisement