ویکیای اسلام
Advertisement


سوره مجادله سوره ۵۸ از قرآن است و ۲۲ آیه دارد. این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مدینه نازل شده است.


منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement