ویکیای اسلام
Advertisement

سوره منافقون سوره ۶۳ از قرآن است و ۱۱ آیه دارد.منابع[]

Advertisement